مدیریت


مدیریت
دکتر مجتبی دلشاد


دکتر مجتبی دلشاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - تولید گلخانه ای - سیستم هایدروپونیک

مرتبه علمی :  دانشیار

تلفکس :  32220686-026

ایمیل :  delshad@ut.ac.ir

آدرس شخصی :  


دکتر مهدی گنج خانلو
دکتر مهدی گنج خانلو

مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتری علوم دامی

مرتبه علمی :  دانشیار

تلفن :  32228082 -026

ایمیل :  Ganjkhanlou@ut.ac.ir

آدرس شخصی :  http://utcan.ut.ac.ir/member/ganjkhanlou.aspx