مدیریت


مدیریت
دکتر مجتبی دلشاد


دکتر مجتبی دلشاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - تولید گلخانه ای - سیستم هایدروپونیک

مرتبه علمی :  دانشیار

تلفکس :  32220686-026

ایمیل :  delshad@ut.ac.ir

آدرس شخصی : http://can.ut.ac.ir/member/delshad.aspx دکتر مهدی گنج خانلو


دکتر اکبر دیزجی 

مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

دكتري بيماري شناسي گياهي- ويروس شناسي و بيماري هاي ويروسي گياهان

مرتبه علمی :  دانشیار

تلفن :  32228082 -026

ایمیل :  adizaji@ut.ac.ir

آدرس شخصی :  http://can.ut.ac.ir/member/dizaji.aspx