آمار و کلیات دوره ی کارشناسی ارشد

طبق آخرين آمار مربوط به آبان ماه91 تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد 1386 نفر كه به تفكيك دانشكده ها به شرح زير مي باشد :

 

دانشكده اقتصاد و توسعه : 107 نفر

دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي : 474 نفر

دانشكده منابع طبيعي : 412 نفر

دانشكده مهندسي فناوري كشاورزي : 361 نفر

مركز تحقيقات بين المللي بيابان : 32 نفر.

            

 مسئولين آموزشي دانشكده ها

 


-دانشكده علوم زراعي و دامي : آقاي محمود كمالي دهقان              
-دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي :آقاي ابوالقاسم زارع                    
-دانشكده منابع طبيعي : آقاي كامبيز صائمي                     
-دانشكده ترويج و توسعه كشاورزي  : خانم اعظم حاجي زين العابديني