تماس با ما

 

 تماس با ما

 

 

پست الكترونیك: utcan_edu@ut.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

واحد سازماني

تلفن مستقيم

تلفن داخلي

نمابر

اکبر ديزجي

رئيس اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32224022-32224023-32224024

211

32220686

اکبر باباصفري

مسئول دفتر

معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

32220686

211

32220686

عباس خوش سخن

معاون اداره تحصيلات تکميلي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

535

32232842

علي فرسودن

معاون اداره آموزش

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

392

32232842

حسن رضا شکری

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت آموزشي 

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

-32224022-32224023-32224024

394

32220686

محمد رضا خيري زاده

كارشناس دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي ( بخش تحصيلات تكمي )

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

646

32232842

اعظم فاميل زارع

کارشناس اداره تحصيلات تکميلي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

646

32232842

سوسن خوارزمي

كارشناس دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی ( بخش تحصيلات تكميلي  )

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

520

32232842

ابوالفضل مولائی

كارشناس اداره تحصیلات تکمیلی

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

646

32232842

حسين طوري

كارشناس دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي ( بخش كارشناسي )

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

648

32232842

مريم بابايي

كارشناس دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي ( بخش كارشناسي )

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

647

32232842

هاجر السادات حسيني

تايپ اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

390

32232842

شهرام حسيني

دبيرخانه اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-32224024

390

32232842

رضا برزگر

کارشناس مسئول دفتر هيئت مميزه و جذب هيئت علمي

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32224022-32224023-32224024

389

32220686

احمد داداش پور

کارشناس مسئول امور شهریه

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي

32220756-32224022-32224023-

32224024

391

32232842

خليل کوکبي

مسئول حسابداري و عامل مالي

معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

32241608

536

32220686

 

شماره تماس دانشكده هاي پرديس و گروههاي آموزشي مربوطه

 

- دانشكده اقتصاد و توسعه :                               گروه ترويج و آموزش كشاورزي :   32238293

شماره تماس  32205807 :                            گروه اقتصاد كشاورزي : 32247783

 مسئول آموزش : خانم سمیرا رحمتی                       گروه مديريت و توسعه كشاورزي : 32206825  و 32206824

     

- دانشكده مهندسي و فناوري :                             گروه آبياري : 32226181 و32241119

  شماره تماس :   32813505                         گروه صنايع غذايي : 32248804

  مسئول آموزش : آقای کریم زعفرانی                     گروه ماشين هاي كشاورزي :32801011                         

                                                          گروه مهندسي علوم خاك :32231787  و 32800100

                                                          

- دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي:                      گروه زراعت و اصلاح نباتات : 32246074

شماره تماس : 32205807                             گروه علوم دامي : 32248082

              32205808                             گروه گياهپزشكي : 32818705

  مسئول آموزش :                                        گروه باغباني : 32248721

 

دانشكده منابع طبيعي :                                     گروه احياء و مناطق خشك كوهستاني : 32249313

شماره تماس : 32223044 -026                     گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ : 32249311

اداره آموزش :  32249310                           گروه محيط زيست : 32229721                            

مسئول آموزش : آقای امراله عبدی                         گروه شيلات : 32229721

                                                          گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل : 32249312