تماس با ما

 

 تماس با ما

 

شماره تلفن پرديس : 4-  32224022

شماره تلفن دانشکده منابع طبیعی : 32223044

اسامي پرسنل و شماره هاي تماس داخلي:

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

آقای ناصربخت

391

آقای خوش سخن

535

آقای خیری زاده

646

آقاي داداش پور 

645 

آقای فرسودن

392

آقای طوری

648

آقای غیاثی

394

آقاي حسيني(بايگاني)

647

آقای باباصفري

211 و 645

خانم خوارزمی

520

خانم یوسفی

533

خانم بابايي

647

خانم فامیل زارع( دبیرخانه ) ، خانم حسینی( تایپ و تائیدیه تحصیلی )

390

 

 


اداره آموزش پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران كرج-ایران

تلفن: 32220756-026

فكس: 32220756-026 

پست الكترونیك: utcan_edu@ut.ac.ir

شماره تماس دانشكده هاي پرديس و گروههاي آموزشي مربوطه

 

-  دانشكده اقتصاد و توسعه                                گروه ترويج و آموزش كشاورزي :   32238293

شماره تماس  32205807 :                                گروه اقتصاد كشاورزي : 32247783

                                                                  گروه مديريت و توسعه كشاورزي : 32206825  و 32206824

     

- دانشكده مهندسي و فناوري :                   گروه آبياري : 32226181 و32241119

  شماره تماس :   32813505

                                                           گروه صنايع غذايي : 32248804

                                                           گروه ماشين هاي كشاورزي :32801011                         

                                                           گروه مهندسي علوم خاك :32231787  و 32800100

                                                          

- دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي:

شماره تماس : 32205807                          گروه زراعت و اصلاح نباتات : 32246074

                    32205808                          گروه علوم دامي : 32248082

                                                           گروه گياهپزشكي : 32818705

                                                           گروه باغباني : 32248721

 

دانشكده منابع طبيعي :

شماره تماس : 32223044 -026

اداره آموزش :  32249310                         گروه احياء و مناطق خشك كوهستاني : 32249313

                                                           گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ : 32249311

                                                           گروه محيط زيست : 32229721

                                                           گروه شيلات : 32229721

                                                           گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل : 32249312