دفتر امور برنامه ریزی

شرح وظایف دفتر نظارت و برنامه ریزی آموزشی1

 

1-اجرای مصوبات شورای  برنامه ریزی دانشگاه و شورای علمی پردیس و انعکاس به واحدها و گروههای آموزشی

2-نظارت بر رعایت و حسن اجرای برنامه ها، سرفصلها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی

3-نظارت بر کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی، کلاس، آزمایشگاههای آموزشی

4-بررسی پیشنهادات گروههای آموزشی به منظور تاسیس ، توسعه و ایجاد، اجرای رشته و گرایشهای جدید و ارسال برای کمیسیونهای مربوطه برای اخذ مجوزهای لازم 

5-اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی به دانشگاه به منظور درج در سایت سنجش

6-نظارت دقیق بر اجرای فرآیندهای آموزشی، تشکیل با کیفیت کلاسهای درس در طول سال تحصیلی و تشکیل کلاسهای جبرانی گزارش شده برابر مقررات آموزشی و ارائه گزارش

7-اجرای ارزشیابی دانشجویان، اساتید و تهیه گزارش

8-ایجاد هماهنگی و ارتباط با دفتر نظارت و برنامه ریزی دانشگاه و جمع آوری کلیه سرفصلهای دروس و رشته های آموزشی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در کلیه مقاطع تحصیلی

9-نظارت و ارزیابی بر فعالیتها و برنامه ریزی های گروهها در واحد های آموزشی پردیس