دفتر امور برنامه ریزی

بسمه تعالی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای فعالیت دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی

 

1-بررسی درخواست گروه های آموزشی برای بازنگری و یا اجرای برنامه های درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران ، در سه مقطع تحصیلی براساس آئین نامه ها و مقررات آموزشی 

2-بررسی درخواست های گروههای آموزشی به منظور توسعه رشته های تحصیلی ، ایجاد و راه اندازی برنامه های درسی جدید و طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس و ارسال آنها به کمیسیونهای ذیربط برای اخذ مجوزهای لازم

3-اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه ، در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس درخواست گروه های آموزشی پردیس با توجه به معیارها و دستورالعمل ها ومقررات آموزشی .

4- نظارت بر اجرای فرآیندهای آموزشی ، کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی ، تشکیل کلاسهای درس در طول سال تحصیلی و ارائه گزارش . 

5-اصلاح وضعیت دروس اعم از نام فارسی و لاتین /اختصاصی / اختیاری/ جبرانی /الزامی  در سامانه جامع آموزش دانشگاه براساس آخرین برنامه درسی مصوب در صورت نیاز.

6-دریافت و نگهداری فایل برنامه های درسی مصوب دانشگاه و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در کلیه مقاطع تحصیلی.

7-هماهنگی با دانشکده ها و گروههای آموزشی پردیس ، برای انجام مصاحبه داوطلبین آزمون دکتری برای هر سال تحصیلی و ارسال نتایج آن به دانشگاه برابر دستورالعمل ها و مقررات آموزشی .

8-رسیدگی و انجام امور مربوط به بنیاد ملی نخبگان در خصوص دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی .

9-اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس.

10-تهیه آمارهای برنامه های درسی ، رشته ها و گرایش های مصوب .

11- امور مربوط به آموزش های آزاد .