آمار و کلیات دوره ی دکتری

طبق آخرين آمارمربوط به آبان ماه 91  تعداد كل دانشجويان دكتري533 نفر است كه به تفكيك دانشكده ها به شرح زير مي باشد:

 

دانشكده اقتصاد و توسعه : 42 نفر

دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي : 200 نفر

دانشكده منابع طبيعي : 144 نفر

دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي : 139 نفر

گروه بيوتكنولوژي كشاورزي : 8 نفر