قوانین و آیین نامه های دوره ی دکتری

قوانين و آئين نامه ها دوره دکتری

آئين نامه كميسيون پزشكي دانشگاه تهران
تعداد دوره ارزيابي آزمون جامع در طول سال تحصيلي
شيوه نامه اجرايي ارزيابي جامع دانشجويان دكتري تخصصي ( Ph.D )
شيوه نامه اجرايي آئين نامه دكتري سال 1395 ( مصوب شوراي آموزشي دانشگاه تهران و قابل اجرا براي دانشجويان دكتري ورودي سال 1395 و پس از آن )
آئین نامه دكتری تخصصی برای ورودی های سال 1395 و پس از آن
آئين نامه دوره دكتري (از سال 92)
آئين نامه دوره دكتري (قبل از سال 89)
آئين نامه دوره دكتري (پس از سال 89)
خلاصه برخي از مقررات آموزشي دوره دكتري
فرآيند ، شيوه نامه و كاربرگ هاي فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور(سال1395)
شيوه نامه اجرايي فرصت مطالعاتي سال 94
نكات مهم ضميمه شيوه نامه اجرايي فرصت مطالعاتي سال 94
بخشنامه آزمون زبان عمومي دكتري
بخشنامه وضعيت ارائه مدرك زبان عمومي دكتري
بخشنامه چگونگي گواهي چاپ مقاله مستخرج از رساله دكتري
مدت لازم از زمان تصويب پروپازال تا اجازه دفاع (برگزاري جلسه نهايي دفاع) دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
آئين نامه سقف سنوات مجاز نظام وظيفه براي مشمولين نظام وظيفه همه مقاطع تحصيلي
جدول سنوات تحصيلي دانشجويان روزانه ، نوبت دوم ، شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي
نكات مهم آيين نامه آموزشي ( مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )مربوط به دانشجويان مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) ورودي آزمون سراسري سال 96-1395 و پس از آن