گروه آبیاری و آبادانی

 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی آبیاری و آبادانی

 

کارشناسی

 -آب

-آبياری و زهكشی
- سازه های آبی
- منابع آب

 

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

- آبياري و زهكشي
- سازه هاي آبي
- مهندسي منابع آب
- هواشناسي كشاورزي

 

-

 

لیست دروس

 

دکتری

-آبياري و زهكشي
- سازه هاي آبي
 -مهندسي منابع آب
- هواشناسي كشاورزي

 

-

 

لیست دروس