گروه اقتصاد كشاورزي

 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی اقتصاد كشاورزي

 

کارشناسی

 

- اقتصاد كشاورزي

 

-

  لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

 

- مهندسي اقتصاد كشاورزي

- سياست و توسعه كشاورزي

- توليد و بازاريابي محصولات كشاورزي

- اقتصاد توليد كشاورزي

 

 

لیست دروس

 

دکتری

 

- مهندسي اقتصادكشاورزي

- سياست و توسعه كشاورزي

- توليد و بازاريابي محصولات كشاورزي

- اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي توليد كشاورزي

- اقتصاد منابع طبيعي

لیست دروس