گروه احياء مناطق خشك وكوهستاني

  گروه آموزشی مهندسی  احیا مناطق خشک و کوهستانی


  برنامه هفتگی ترم جاری گروه

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسي منابع طبيعي ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی احياء و مناطق خشك و كوهستاني ....

 

کارشناسی

 

- مرتع و آبخيزداري

 

-

 

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

 - آبخيزداري

- بيابان زدايي

- مديريت مناطق بياباني

- مرتعداري


 

-

لیست دروس

لیست دروس

لیست دروس

لیست دروس

 

دکتری

- آبخيزداري

- بيابان زدايي

-  مرتعداري

 

-

لیست دروس

لیست دروس

لیست دروس