گروه آموزشي مديريت مناطق بياباني


 گروه آموزشی مهندسی مدیریت مناطق بیایانی

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسي  منابع طبيعي ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی مديريت مناطق بياباني ....

 

کارشناسی

 

-

 

 

-

 

-

 

کارشناسی ارشد

 

- همزيستي با بيابان

- توليدات گياهي و دامي

- محيط زيست و منابع طبيعي

- توسعه و عمران مناطق بياباني

 

لیست دروس

 

دکتری

 

-

 

-

 

-