گروه مديريت و توسعه كشاورزي

 

گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی ترويج و آموزش كشاورزي

 

کارشناسی

 

-

 

 

-

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

 

- مديريت كشاورزي

 

- توسعه روستايي

-مديريت كشاورزي


 - توسعه كشاورزي

 

لیست دروس

 

ليست دروس

 

دکتری

 

- توسعه كشاورزي


 

-

لیست دروس