گروه علوم خاك

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک 

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی مهندسي علوم خاك

 

کارشناسی

 

- مهندسي علوم خاك

 

-

 

 

لیست دروس

 

 

کارشناسی ارشد


- مهندسي علوم خاك

 

- شيمي و حاصلخيزي خاك

- پيدايش و رده بندي خاك

- فيزيك و حفاظت خاك

 

 

 

 

لیست دروس

 

 

دکتری

- مهندسي علوم خاك

 

- حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

- فيزيك و حفاظت خاك

- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

- پيدايش و رده بندي خاك

 

 

 

لیست دروس