گروه علوم باغباني و فضاي سبز

 

گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز

 

کارشناسی

 

- مهندسي فضاي سبز

- علوم باغباني

 

 

-

 

 

لیست دروس

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

- علوم باغباني

- فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

- فيزيولوژي و اصلاح سبزيها

- فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي

- فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ادويه اي و عطري

- فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباتي

- بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

 

 

 

 

لیست دروس

 

دکتری

- علوم باغباني

- فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

- فيزيولوژي و اصلاح سبزيها

- فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي

- فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ادويه اي و عطري

- فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباتي

- بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

 

 

لیست دروس