گروه علوم دامي

گروه آموزشی علوم دامی

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی عوم دامي

 

کارشناسی

 

- علوم دامي

 

- دام

- طيور

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد


- علوم دامي

- تغذيه طيور

- پرورش زنبور عسل

- نشخواركنندگان

- ژنتيك و اصلاح نژاد دام

- فيزيولوژي دام

 

 

لیست دروس

 

دکتری

- تغذيه دام

 

 

 

- فيزيولوژي دام  

 

 

- ژنتيك و اصلاح نژاد دام

 

- تغذيه طيور

- تغذيه نشخواركنندگان

 

 

- توليدمثل

- فيزيولوژي رشد

- گوارش

 

 

 

لیست دروس

 

 

 

لیست دروس

 

 

 

لیست دروس