گروه علوم و صنايع غذايي

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی ..علوم و مهندسي صنايع غذايي

 

کارشناسی

 

- علوم وصنايع غذايي

 

 

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد


- علوم و صنايع غذايي

- مهندسي صنايع غذايي

- علوم مواد غذايي

- فناوري مواد غذايي

- بيوتكنولوژي مواد غذايي

 

لیست دروس

 

دکتری


- علوم و صنايع غذايي

 

- مهندسي صنايع غذايي

- علوم مواد غذايي

- فناوري مواد غذايي

- بيوتكنولوژي مواد غذايي                -

لیست دروس