گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ


  برنامه هفتگی ترم جاری گروه

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی منابع طبيعي

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی علوم و صنايع چوب و كاغذ

 

کارشناسی

 

- علوم و صنايع چوب وكاغذ

 

-صنايع چوب

- خمير و كاغذ

- بيولوژي و حفاظت چوب

 

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

- صنايع خمير و كاغذ
-بيولوژي و آناتومي چوب
-صنايع چوب
-
علوم و صنايع چوب و كاغذ

 

-

 

لیست دروس

 

دکتری

- بيولوژي و آناتومي چوب
- فراورده هاي مركب چوب
- صنايع خمير و كاغذ

 

-

 

لیست دروس