گروه شيلات

گروه آموزشی مهندسی شیلات


  برنامه هفتگی ترم جاری گروه

 

 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی شيلات

 

کارشناسی

- شيلات

 

-تكثير و پرورش آبزيان

- بوم شناسي آبزيان

لیست دروس

لیست دروس

 

 

کارشناسی ارشد

- تكثير و پرورش آبزيان

- بوم شناسي آبزيان شيلاتي

- فرآوري محصولات شيلاتي

 

-

لیست دروس

لیست دروس

لیست دروس


 

دکتری

- تكثير و پرورش آبزيان

-شيلات  
 

 

-

لیست دروس