گروه ترويج و آموزش كشاورزي

 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

  

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی ترويج و آموزش كشاورزي

 

کارشناسی

 

- ترويج و آموزش كشاورزي

 

 

-

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

 

- آموزش كشاورزي

- ترويج كشاورزي

-

 

 

لیست دروس

 

دکتری

 

- آموزش كشاورزي

- ترويج كشاورزي

-

لیست دروس