گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات 

گروه

مقطع

رشته

مهندسی کشاورزی ...

گرایش

لیست دروس

گروه آموزشی آبیاری و آبادانی

 

کارشناسی

 

- زراعت و اصلاح نباتات

 

-

 

لیست دروس

 

کارشناسی ارشد

- شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
- اصلاح نباتات
- علوم و تكنولوژي بذر
- بيوتكنولوژي كشاورزي

- زراعت

- مهندسي توليدات گياهي

 

-

 

لیست دروس

 

دکتری

- اصلاح نباتات

 

 - علوم علفهاي هرز

 

 
- زراعت

- مهندسي ژنتيك و ژنتيك مولكولي

- ژنتيك بيومتري

 

 

 

 

- فيزيولوژي گياهان زراعتي

- اكولوژي گياهان زراعتي

 

لیست دروس