مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 2 تا 7 بهمن
شروع كلاسها:  9 بهمن
حذف و اضافه: 23 تا 26 بهمن
حذف اضطراري: 2 تا 5 اردیبهشت
كنترل نهايي: 9 تا 11 اردیبهشت
ارزشيابي اساتيد: 16 تا 27 اردیبهشت
پايان كلاسها : 10 خرداد
امتحانات: 20 تا 31 خرداد

تقويم آموزشی نيمسال اول و دوم سال تحصيلی 96-1395...

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار