مدیریت پرسنل آموزش درباره ما تماس با ما

تقویم آموزشی
ثبت نام: 7 تا 12 بهمن
شروع كلاسها:  14 بهمن
حذف و اضافه: 23 تا 25 بهمن
حذف اضطراري: 23 تا 25 اردیبهشت
كنترل نهايي: 5 تا 7 خرداد
ارزشيابي اساتيد:  29 اردیبهشت تا 13 خرداد
پايان كلاسها : 16 خرداد
امتحانات: 27 خرداد تا 9 تیر

تقويم آموزشی نيمسال اول و دوم سال تحصيلی 97-1396...

دانشجویان ممتاز کارشناسی
The first image in a slideshow demo. دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نمایش آمار