آمار و کلیات دوره ی کارشناسی

این پردیس در مقطع کارشناسی در 17 رشته دانشجو می پذیرد.

طبق آخرين آمار آبان ماه 91  تعداد دانشجويان كارشناسي  1393 نفر كه به تفكيك دانشكده ها به شرح زير مي باشد :

 

نام دانشکده

گروه های آموزشی

کارشناسی

مجموع

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

 51

139

ترویج کشاورزی

88

 

 

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 

علوم باغبانی

83

406

فضای سبز

78

زراعت و اصلاح نباتات

99

علوم دامی

75

گیاهپزشکی

71

 

 

دانشکده منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

75

416

جنگلداری

67

شیلات

108

محیط زیست

74

صنایع چوب

92

 

 

دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

آبیاری

120

432

علوم خاک

105

علوم و مهندسی صنایع غذایی

82

مکانیزاسیون کشاورزی

52

ماشینهای کشاورزی

73

جمع كل

1393

 مسئولين آموزشي دانشكده ها


-دانشكده علوم زراعي و دامي : خانم مريم زمانيان              
-دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي :آقاي كريم زعفراني تبريزي                    
-دانشكده منابع طبيعي : آقاي حاتم قهرماني گنبد                     
-دانشكده ترويج و توسعه كشاورزي  : خانم اعظم حاجي زين العابديني