پرسنل آموزش


پرسنل اداره آموزش و تحصيلات تكميلي
عباس - خوش سخن
عباس خوش سخن

معاون اداره تحصيلات تكميلي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

شرح وظايف :  نظارت بر حسن انجام امور آموزشي تحصيلات تكميلي در پرديس و دانشكده ها


ایمیل :  khoshsokhan@ut.ac.ir
علی-فرسودن
 علی فرسودن

معاون اداره آموزش پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

شرح وظايف :  نظارت بر حسن انجام امور آموزشي دانشجويان كارشناسي در پرديس و دانشكده ها


ایمیل :  farsodanali@ut.ac.ir

ايرج - غياثي
ايرج غياثي

معاون برنامه ريزي و نظارت آموزشي

شرح وظايف :  نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به برنامه ريزي آموزشي پرديس


ایمیل :  irajghiasyamin@ut.ac.ir
   

سوسن - خوارزمي
سوسن خوارزمي

كارشناس تحصيلات تكميلي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده منابع طبيعي


ایمیل :  kharazmi@ut.ac.ir
سودابه  - يوسفي فضل
سودابه  يوسفي فضل

كارشناس امور آموزشي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان كارشناسي دانشكده اقتصاد و توسعه ، منابع طبيعي و انجام امور مربوط به مهمان ها


ایمیل :  s_yousefi@ut.ac.ir

محمدرضا - خيري زاده
محمدرضا خيري زاده

كارشناس تحصيلات تكميلي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي


ایمیل :  mokheirizade@ut.ac.ir
حسين  - طوري
حسين  طوري

كارشناس امور آموزشي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان كارشناسي دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي


ایمیل :  torihossein@ut.ac.ir

علی - ناصربخت
علی ناصربخت

مسئول امور مالی دانشجویان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، کارشناس تحصیلات تکمیلی

شرح وظايف :  انجام كلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی و نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد و توسعه


ایمیل :  naserbakht@ut.ac.ir
اكبر - باباصفري 
اكبر باباصفري

مسئول دفتر معاونت علمي  و رياست اداره آموزش و تحصيلات تكميلي پرديس

شرح وظايف :  انجام كليه امور مربوط به مسئوليت دفتر ، برقراري ارتباط و همكاري با ديگر واحدها،
پيگيري امور پرسنلي و امور محول شده به كارشناسان و دبيرخانه ، هماهنگي برقراري جلسات و راهنمايي و هدايت مراجعين


ایمیل :  babasafari@ut.ac.ir

اعظم - فامیل زارع
اعظم فامیل زارع

مسئول دبیرخانه اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

شرح وظايف :  انجام امور دبیرخانه اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پردیس


ایمیل :  afamilzare48@ut.ac.ir
هاجرالسادات - حسینی
هاجرالسادات حسینی

تایپیست اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پردیس

شرح وظايف :  انجام امور تایپ اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پردیس


ایمیل :ha_hosseini59@ut.ac.ir

شهرام  - حسيني

شهرام  حسيني

مسئول امور بايگاني اداره آموزش و تحصيلات تكميلي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

شرح وظايف :  انجام امور بايگاني اداره آموزش و تحصيلات تكميليایمیل : hoseini.shahram@ut.ac.ir

 

 احمد - داداش پور
احمد داداش پور

كارشناس برنامه ريزي آموزشي

شرح وظايف :  انجام امور مربوط به برنامه ريزي آموزشي ، نخبگان ، استعداد درخشان و ساير امور محوله موردي


ایمیل :  dadashpour@ut.ac.ir

حسين - بيرامي
حسين بيرامي

كارمند امور خدماتي

شرح وظايف :  مسئول انجام امور خدماتي در اداره


ایمیل :