پرسنل آموزش


پرسنل اداره آموزش و تحصيلات تكميلي
عباس - خوش سخن
عباس خوش سخن

معاون خدمات آموزشی دوره های تحصيلات تكميلي 

شرح وظايف :  نظارت بر حسن انجام امور آموزشي تحصيلات تكميلي در پرديس و دانشكده ها


ایمیل :  khoshsokhan@ut.ac.ir
علی-فرسودن
 علی فرسودن

معاون خدمات آموزشی دوره های کارشناسی

شرح وظايف :  نظارت بر حسن انجام امور آموزشي دانشجويان كارشناسي در پرديس و دانشكده ها


ایمیل :  farsodanali@ut.ac.ir

ايرج - غياثي
ايرج غياثي

معاون برنامه ريزي و نظارت آموزشي

شرح وظايف :  نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به برنامه ريزي آموزشي پرديس


ایمیل :  irajghiasyamin@ut.ac.ir
مريم - شاه بابا آشتياني
مريم شاه بابا آشتياني

كارشناس خدمات آموزشي دوره های کارشناسی

شرح وظايف :   نظارت بر امور آموزشي دانشجويان كارشناسي دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي


ایمیل :  maryam.shahbaba@ut.ac.ir

سوسن - خوارزمي
سوسن خوارزمي

كارشناس خدمات آموزشی دوره های تحصيلات تكميلي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی 


ایمیل :  kharazmi@ut.ac.ir
سودابه  - يوسفي فضل
سودابه  يوسفي فضل

كارشناس خدمات آموزشی دوره های کارشناسی

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان كارشناسي دانشكده اقتصاد و توسعه ، منابع طبيعي و انجام امور مربوط به مهمان ها


ایمیل :  s_yousefi@ut.ac.ir

محمدرضا - خيري زاده
محمدرضا خيري زاده

كارشناس خدمات آموزشی دوره های تحصيلات تكميلي

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي


ایمیل :  mokheirizade@ut.ac.ir
حسين  - طوري
حسين  طوري

كارشناس خدمات آموزشی دوره های کارشناسی 

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشي دانشجويان كارشناسي دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي


ایمیل :  torihossein@ut.ac.ir

علی - ناصربخت
علی ناصربخت

کارشناس حسابداری ( شهریه دانشجویان)

شرح وظايف :  انجام كلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی 


ایمیل :  naserbakht@ut.ac.ir
اكبر - باباصفري 
اكبر باباصفري

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اداره آموزش و تحصيلات تكميلي پرديس

شرح وظايف :  انجام كليه امور مربوط به مسئوليت دفتر ، برقراري ارتباط و همكاري با ديگر واحدها،
پيگيري امور پرسنلي و امور محول شده به كارشناسان و دبيرخانه ، هماهنگي برقراري جلسات و راهنمايي و هدايت مراجعين


ایمیل :  babasafari@ut.ac.ir

اعظم - فامیل زارع
اعظم فامیل زارع

 کارشناس خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

شرح وظايف :  نظارت بر امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی


ایمیل :  afamilzare48@ut.ac.ir
هاجرالسادات - حسینی
هاجرالسادات حسینی

تایپیست اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پردیس

شرح وظايف :  انجام امور تایپ اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی پردیس


ایمیل :ha_hosseini59@ut.ac.ir

شهرام  - حسيني

شهرام  حسيني

متصدی امور دفتری و دبیرخانه

شرح وظايف :  انجام امور دبیرخانه اداره آموزش و تحصيلات تكميليایمیل : hoseini.shahram@ut.ac.ir

 

 احمد - داداش پور
احمد داداش پور

كارشناس دفترهیات ممیزه

شرح وظايف :  انجام امور مربوط به جذب هیات علمی، ترفیع اساتید و بروز رسانی وبسایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 


ایمیل :  dadashpour@ut.ac.ir

حسن رضا شكري خانقاه

حسن رضا  شکری خانقاه

كارشناس برنامه ریزی ونظارت آموزشي

شرح وظايف :  انجام امور مربوط به نخبگان و استعدادهاي درخشانایمیل : shokri@ut.ac.ir

 


  


  

حسين - بيرامي
حسين بيرامي

كارمند امور خدماتي

شرح وظايف :  مسئول انجام امور خدماتي در اداره


ایمیل :