آرشیو دانشجویان برگزیده
مشاهده حسين خوش صحبتان  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده سجاد بلورزاده  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده ريحانه اله وردي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده حمیدرضا برغمدی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده فاطمه السادات مصلايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده امین اغنده  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده محمدمعين زارع  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده وحید سوادی جهانگیری  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده زهرا اسمعيلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده ویدا عظیمی  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده مسعود حمزه  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده شهرزاد گلزاری  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده سمیرا آقازاده  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده آرزو حاجي بابايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده سيده رعنا موسوي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده مجتبی مجاهدی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده مجيد مقدسي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده نگار مصطفائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده هانيه حصاركي  (سال ورود: 90) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده هوتن وفائي فرد  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده سارا ضرابی  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده فريبا دوستي نگرا  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده فایزه امیدی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده هدی سادات کیانی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده كبري خدابنده لو  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده زهرا مسلمي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده امیرناصر ابراهیمی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده محمدحسین فخرالساعه  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده زهرا جعفري  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده مهديه جمالي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده مجتبی بابایی  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده سیده ریحانه موسوی  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده بهاره محمدخانلو  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده حانيه احساني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده محمدحسین مقیمی  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده ميلاد رضايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده الهام پاك نيا  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده ساراسادات ميركمالي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده سياوش فرهادي جاويد  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده حامد اسدي قاراب  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده سيدسعيد طاهري  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده علي شورچه  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده نسيم عزيزپور  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده ندا جوادي پاشاكي  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده یوسف حکیمی  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده اسراالسادات مرعشی  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده پوران خدايارپور  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده رامين خالق آبادي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده سمانه السادات امامي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده يوسف غلامي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده زهرا خادمي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده محیا توان  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده مهسا محمدي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده شبنم اميررضايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده ثريا قمي اويلي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده نسيم خدابنده لو  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده فاطمه قاسمي شادپي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده معين غيرتمند  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده فرهنگ زارع  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده هيوا سجادي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده امیررضا رضائی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده آرزو حسن نژاد  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده مهدي صلواتي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده شيوا حراجي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده پدیده وطن پرست  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده فاطمه محرمي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده فرزانه رجبلو  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده مريم مظلوم  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده زهرا زعيميان  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده محمدجواد قمري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده مهسا قلي نژاد  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده كتايون ستاريان  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده زهرا اميني راد  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده نسيم مذاهبي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده فاطمه فتحي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده مرضيه رحيمي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده عرفان فضلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده فاطمه كيائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده هاشم صيامي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده زهره تسبیحی  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده الهام آهنی  (سال ورود: 89) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده سارا مشهدي ميقاني  (سال ورود: 90) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده محمد عسگري  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده مصطفي رحماني  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده اميرحسين روستاآزاد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده راضيه شكري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده مريم توكلي راد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده اليكا آشناي نيگجه  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده زهرا عرب  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده طاهره عليخاني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده بهزاد اکبری  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده آيناز ميرزايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده فاطمه کمندی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده امیر کوهی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده فاطمه روازذژ  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده فاطمه شاهسوند  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده آيسن نجد مظهر  (سال ورود: 89) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده شادي قرباني  (سال ورود: 90) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده فاطمه ابراهيمي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده محراب محمدنسب  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده مائده عليزاده  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده زهرا پنام  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده هانيه كوهي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده فاطمه مهدوي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده عاطفه سمندي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده فرزاد اشتري  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده عاطفه شريفي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده محمدرضا رهدار  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده الهام سادات جليلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده صدف آريان  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده يسري فتحي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده مليكا برزگر مروستي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده سحر نساج  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده مهشيد سليمان زاده  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده سياوش خواجه حق وردي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده نويد اميني فرد  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده مریم لطفعلیانی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده افسانه كمالي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده گلشن كرمانيها  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – سازه های آبی


مشاهده سعيد خدمتي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب-آبياري و زهکشي


مشاهده سحر محمدباقری  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب-آبياري و زهکشي


مشاهده الناز لوا  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – سازه های آبی


مشاهده نگين اله وردي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – سازه های آبی


مشاهده آريا حقاني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – منابع آب


مشاهده سيده زهرا قريشي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – منابع آب


مشاهده مونا هومان فر  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب – منابع آب


مشاهده پريسا افرادايراني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

آب-آبياري و زهکشي


مشاهده محمدرضا رحيمي زاده  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده علي صدرزاده  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده احمدرضا حبیبی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده مريم السادات رضوي نيكو  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده مائده فرخي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده افشين شارعي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده شيما خيري نژاد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده محمد قوشچيان  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی


مشاهده ميثم اماميان  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده نيلوفر عروجلو  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی


مشاهده زهرا احمدلو  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده فائزه سليماني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی


مشاهده اعظم يعقوبي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده سميرا فودازي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده فرهود شايان  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مكانيك بيوسيستم


مشاهده فرهود شايان  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی


مشاهده نفيسه داج گر  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده محمدامين وزيري راد  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده ندا پوروشسب  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مكانيك بيوسيستم


مشاهده سيدعلي موسوي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده سروش دريايي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده فاطمه سربندي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی


مشاهده مريم كشاورزي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

مكانيك بيوسيستم


مشاهده رضا ملكي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده حسين مهري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده محسن سعادتي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده شهرزاد معاوني  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده سيده غزاله سليمي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده فاطمه كوهساري  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده مجتبي طرفه  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده محمدامين علي ياري  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده محمدجواد نوري  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده زهرا نجاري نياركي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده نوشين شكوري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده فاطمه رضائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده مسيح شيخي  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – بوم شناسي آبزیان


مشاهده سیدمحمود مدقق  (سال ورود: 91) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده الناز كيارسي  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده فریناز اسمعیلی  (سال ورود: 92) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – بوم شناسي آبزیان


مشاهده غلامرضا حيدري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده ياسين دستار  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده تابنده ليسي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده سارا شيرمحمدي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده عاطفه دارابی  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده فاطمه سادات مشكاتي  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – بوم شناسي آبزیان