آرشیو دانشجویان برگزیده
مشاهده زهرا اسمعيلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده وحید سوادی جهانگیری  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد كشاورزي‌


مشاهده نگار مصطفائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده مجتبی مجاهدی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده مجيد مقدسي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌


مشاهده امیرناصر ابراهیمی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده محمدحسین فخرالساعه  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده زهرا مسلمي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت‌ واصلاح نباتات‌


مشاهده علي شورچه  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – دام


مشاهده نسيم عزيزپور  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم دامی

علوم دامی – طیور


مشاهده یوسف حکیمی  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده ندا جوادي پاشاكي  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده اسراالسادات مرعشی  (سال ورود: 1393) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

باغباني‌


مشاهده امیررضا رضائی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده هيوا سجادي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده فرهنگ زارع  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

مهندسی فضای سبز


مشاهده مريم مظلوم  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده محمدجواد قمري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده زهرا زعيميان  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گياه‌پزشكي‌


مشاهده هاشم صيامي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده عرفان فضلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده فاطمه كيائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده زهره تسبیحی  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مرتع و آبخیزداری


مشاهده راضيه شكري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده اميرحسين روستاآزاد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده مريم توكلي راد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده اليكا آشناي نيگجه  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

جنگلداري‌‌


مشاهده فاطمه روازذژ  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده امیر کوهی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده فاطمه کمندی  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده فاطمه شاهسوند  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

محیط زیست


مشاهده صدف آريان  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده الهام سادات جليلي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده يسري فتحي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌


مشاهده افسانه كمالي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

علوم خاک


مشاهده افشين شارعي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده مائده فرخي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده شيما خيري نژاد  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

علوم و مهندسي آب


مشاهده محسن سعادتي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده حسين مهري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده رضا ملكي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ماشين هاي صنايع غذايي


مشاهده زهرا نجاري نياركي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده فاطمه رضائي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده نوشين شكوري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم‌ و مهندسي صنايع‌ غذائي‌


مشاهده ياسين دستار  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده غلامرضا حيدري  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده سارا شيرمحمدي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده تابنده ليسي  (سال ورود: 93) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده عاطفه دارابی  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان


مشاهده فاطمه سادات مشكاتي  (سال ورود: 94) 

گروه آموزشی مهندسی شیلات

شیلات – بوم شناسي آبزیان