دانشجوی برگزیده


زهرا احمدلو
نفر اول رشته مکانیزاسیون کشاورزی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91