دانشجوی برگزیده


سعيد خدمتي
نفر دوم رشته آب-آبياري و زهکشي

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91