دانشجوی برگزیده


فرهود شايان
نفر دوم رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92