دانشجوی برگزیده


امین اغنده
نفر سوم رشته اقتصاد كشاورزي‌

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92