دانشجوی برگزیده


سمیرا آقازاده
نفر دوم رشته ترويج‌ وآموزش كشاورزي‌

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92