دانشجوی برگزیده


نگين اله وردي
نفر دوم رشته آب – سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91