دانشجوی برگزیده


آريا حقاني
نفر اول رشته آب – منابع آب

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91