دانشجوی برگزیده


سيده زهرا قريشي
نفر دوم رشته آب – منابع آب

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91