دانشجوی برگزیده


زهرا جعفري
نفر سوم رشته علوم دامی – طیور

گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91