دانشجوی برگزیده


نيلوفر عروجلو
نفر اول رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91