دانشجوی برگزیده


محمدرضا رحيمي زاده
نفر اول رشته علوم و مهندسي آب

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92