دانشجوی برگزیده


مهسا محمدي
نفر سوم رشته مهندسی فضای سبز

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92