دانشجوی برگزیده


مریم لطفعلیانی
نفر سوم رشته علوم خاک

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92