دانشجوی برگزیده


سياوش فرهادي جاويد
نفر دوم رشته علوم دامی – طیور

گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92