دانشجوی برگزیده


امیرناصر ابراهیمی
نفر سوم رشته زراعت‌ واصلاح نباتات‌

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93