دانشجوی برگزیده


مائده فرخي
نفر دوم رشته علوم و مهندسي آب

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93