دانشجوی برگزیده


شيما خيري نژاد
نفر سوم رشته علوم و مهندسي آب

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93