دانشجوی برگزیده


علي شورچه
نفر اول رشته علوم دامی – دام

گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93