دانشجوی برگزیده


اميرحسين روستاآزاد
نفر اول رشته جنگلداري‌‌

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانشکده منابع طبیعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93