دانشجوی برگزیده


فاطمه کمندی
نفر سوم رشته محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست
دانشکده منابع طبیعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 93