دانشجوی برگزیده


عاطفه سمندي
نفر دوم رشته چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشکده منابع طبیعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92