دانشجوی برگزیده


یوسف حکیمی
نفر دوم رشته باغباني‌

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 1393