دانشجوی برگزیده


ندا جوادي پاشاكي
نفر سوم رشته باغباني‌

گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 1393