دانشجوی برگزیده


سحر محمدباقری
نفر سوم رشته آب-آبياري و زهکشي

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91