دانشجوی برگزیده


بهاره محمدخانلو
نفر اول رشته علوم دامی – دام

گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91