دانشجوی برگزیده


آرزو حسن نژاد
نفر سوم رشته گياه‌پزشكي‌

گروه آموزشی گیاهپزشکی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91