دانشجوی برگزیده


زهرا اميني راد
نفر دوم رشته مرتع و آبخیزداری

گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی
دانشکده منابع طبیعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91